استاندارد صنعت برق ایران

مشخصات استاندارد برای ترانسفورماتورهای قدرت63/230 کیلوولت

مشخصات استاندارد برای ترانسفورماتورهای قدرت20/63/230کیلوولت

مشخصات استاندارد برای ترانسفورماتورهای قدرت(20)33/132/230 کیلوولت

استاندارد ترانسهای اندازه گیری ولتاژ از 63تا400کیلوولت-مشخصات فنی

استاندارد ترانسفورماتورهای اندازه گیر جریان

استاندارد ترانسفورماتورهای جریان گازی

استاندارد تراسفورماتور ولتاژ اندوکتیو نوع گازی(SF6) خودایستا

استاندارد ترانسفورماتورهای ولتاژ نوع رزینی خودایستا

استاندارد ترانسفورماتورهای جریان نوع رزینی خودایستا

استاندارد یراق آلات 63و132 کیلوولت-معیارهای طراحی وجزئیات محاسبات جهت انتخاب یراق آلات

استاندارد یراق آلات 63و132کیلوولت-مشخصات فنی یراق آلات به فارسی وانگلیسی،مشخصات فنی مواد ونقشه ها

استاندارد یراق آلات خطوط 230کیلوولت ایران-کلیات ومحاسبات مکانیکی

استاندارد یراق آلات خطوط 230کیلوولت ایران-مشخصات فنی و نقشه ها

استاندارد یراق آلات خطوط 400کیلوولت ایران

مشخصات وخصوصیات انرژی الکتریکی(کیفیت برق)-کلیات

مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی(کیفیت برق)-مفاهیم وتعاریف کیفیت برق

مشخصات وخصوصیات انرژی الکتریکی(کیفیت برق)-منابع ومراجع استانداردهای کیفیت برق

مشخصات وخصوصیات انرژی الکتریکی(کیفیت برق)-تجزیه وتحلیل نتایج وضعیت موجود کیفیت برق

مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی(کیفیت برق)-مشخصات فنی وسایل اندازه گیری ومعیارهای انتخاب آنها

مشخصات وخصوصیات انرژی الکتریکی(کیفیت برق)-حدود مجاز هارمونیکها

 مشخصات وخصوصیات انرژی الکتریکی(کیفیت ولتاژ)-فلش وقطعی ولتاژ

 مشخصات وخصوصیات انرژی الکتریکی(کیفیت ولتاژ)-تغییرات ولتاژو فرکانس

مشخصات وخصوصیات انرژی الکتریکی(کیفیت ولتاژ)-پایداری و پدیده های گذرا

مشخصات وخصوصیات انرژی الکتریکی(کیفیت ولتاژ)-زمین کردن

مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی(کیفیت ولتاژ)-کیفیت برق تحویلی به انواع مشترکین

مشخصات وخصوصیات انرژی الکتریکی(کیفیت ولتاژ)-دستورالعمل اندازه گیری کیفیت ولتاژ،بازرسی و اطمینان از کیفیت آن

استاندارد طرحهای پایه برای پستهای چند طبقه فوق توزیع مورد استفاده در شبکه داخل شهری

 استاندارد طرح پستهای فوق توزیع فیوز دار و کم کلید-شناسایی وارزیابی گزینه ها

 استاندارد طرح پستهای فوق توزیع فیوز دار و کم کلید-پیوستها

استاندارد طرح پستهای فوق توزیع فیوز دار و کم کلید-راهنمای کاربرد

 استاندارد طرح پستهای فوق توزیع فیوز دار و کم کلید-نمودارهای گردشی انتخاب وتبدیل گزینه ها

گزارش بررسی زمین کردن نوترال در سیستمهای20/63 کیلوولت

استاندارد پستهای 20/63 کیلوولت-مشخصات فنی1

استاندارد پستهای 20/63 کیلوولت-مشخصات فنی2

استاندارد پستهای 20/63 کیلوولت-فهرست مقادیر1

استاندارد پستهای 20/63 کیلوولت-فهرست مقادیر2

استاندارد پستهای 20/63 کیلوولت-راهنمای کاربرد

استاندارد پستهای 20/63کیلوولت-نقشه ها

استاندارد پستهای 20/63کیلوولت-محاسبات قابلیت اطمینان

 استاندارد پستهای20/63کیلوولت-معیارها واستانداردها و جداول طراحی

 

 

/ 0 نظر / 53 بازدید