پیش شماره (کد) شهرها و روستاها

در زیر پیش شماره شهرها و روستاهای چند استان را برایتان گذاشته ام:

استان گیلان:

0181277     آبکنار

0132475     آج بوزایه

0182521     آستارا

0142422     آستانه اشرفیه

0132737     آلیان

0142254     آهندان

0182343     اباتر

0132793     احمدسرگوراب

0182472     اردجان

0182476     ارده

0182479     ارشادمحله

0132482     اژدهابلوچ

0182456     اسالم/خلیفه آباد/ناورود

0182355     اسپند/چکوور

0142455     استخربیجار

0132685     اسطلخ جان

0132476     اسطلک

0182347     اسفقن سر

0132634     اسکولک

0132426     اشکیک

0142553     اطاق ور

0142737     البرز/جورکاسر

0142273     امام/ده

0132322     امامزاده/هاشم

0142456     امشل

0142722     املش

0142442     امیرهنده

0142327     انارستان

0142652     اوشیان

0182492     اولم

0142343     ایزبرم

0142282     ایوان استخر

0142233     بارکوسرا

0132578     بازقلعه اکبر

0182520     باغچه سرا

0132773     بالاخرطوم

0142235     بالارودپشت/بین کلایه

0132348     بداب

0182448     بداغ محله

0132456     برمچه قوام

0132647     بره سر

0132323     بلسبنه

0182334     بلگور

0181     بندر/انزلی

0142481     بندر/کیاشهر

0182328     بهمبر

0132325     بیجارکنار

0142562     پاپکیاده

0142325     پاشاکی بالامحله/پائین محله

0132694     پاکده

0142493     پرکاپشت

0142568     پروش

0182466     پره سر

0182335     پشت مسار

0182337     پشتیر

0132548     پلکوه/پاچکنار

0142432     پوشل

0142237     پهمدان

0132332     پیربازار

0182495     پیرسرا

0131881     پیرکلاچای

0142346     پیرکوه

0132577     پیش کنار

0182348     پیشخان

0142353     تازه آباد/جنگاه

0142426     تجن گوکه

0132352     تش

0132735     تطف رود

0182445     تکی تازه آباد

0132427     تمل شیرکوه

0142634     تمیجان

0132682     توتکابن

0131675     تویسروندان

0132428     تیسیه

0132465     جلیدان

0132635     جمال آباد

0182377     جمعه بازار/تولم شهر

0132648     جوبن

0132582     جوبنه

0132466     جوپشت

0132432     جورکویه

0182435     جوکندان

0132795     جیرده

0132434     جیرکویه

0142734     جیرگوابر

0132692     جیرنده/عمارلو

0132483     جیرهنده

0142642     چابکسر

0132424     چاپارخانه

0142566     چاف

0142633     چایجان

0132452     چپرپرد

0132687     چلکاسر

0132689     چلوانسرا

0132784     چماچاه

0142564     چماقستان

0142534     چمخاله

0182434     چوبربندرانزلی

0132786     چوبرشفت

0142427     چورکوچان

0182465     چوکا

0132435     چوکام

0132526     چولاب/ابراهیم سرا

0142438     چهارده

0132646     چهارمحل

0132732     چیران

0132445     حاجی بکنده

0142558     حاجی سرا

0142478     حسن بکنده

0181328     حسن رود

0142238     حسنعلی ده

0182442     حویق

0182538     حیران

0132638     خاصه کول

0182457     خاله سرا

0142355     خرارود

0182385     خراط محله

0182432     خرجیگل

0182497     خشک رودبار

0132436     خشکبیجار

0132734     خشکنودهان

0182438     خطبه سرا

0132798     خطیبان

0132422     خمام

0181228     خمیران

0182467     خوشابر

0142443     داخل

0132748     دارباغ

0182475     دارسرا

0132444     دافچاه

0142494     درگاه

0142498     دستک

0132684     دشتویل

0142647     دعوی سرا

0132586     دلچه

0182342     دلیوندان

0132787     دوبخشر

0182326     دوگور

0142492     دهشال

0142486     دهگاه

0142352     دیارجان

0142225     دیزین

0142342     دیلمان

0182468     دیناچال

0132762     راسته کنار/بوئین

0142762     رحیم آباد

0132637     رستم آباد

0131     رشت

0142632     رضامحله

0182462     رضوانشهر

0132622     رودبار

0182469     رودبارسرا

0142244     رودبنه

0132448     رودپشت

0132755     رودپیش

0142621     رودسر

0142637     روشن آبسر

0132468     زیباکنار

0132743     زیده

0142533     سادات محله/صیدرمحله

0142495     سالکده

0142549     سالکویه

0142772     سجیران/جیرکول

0132554     سده

0142263     سراجار

0132587     سراوان

0141255     سرچشمه

0142245     سرشکه

0132584     سروندان

0182384     سسمس

0142246     سطل سر

0131429     سقالکسر

0181235     سنگاچین

0132572     سنگر

0142733     سورکوه

0182363     سه سار

0182478     سیاه بیل/دیگه سرا

0181233     سیاه خاله سر

0142272     سیاه گوراب

0132797     سیاه مزگی/توسه

0142322     سیاهکل

0142635     سیاهکل رود

0142727     سیویر

0132792     شادخال

0132574     شاقاجی/اسلام آباد

0132788     شالما

0182485     شاندرمن

0142726     شبخوسلات

0142445     شرفشاده/کهنه رودپشت

0142434     ششکل

0182473     شفارود

0132782     شفت

0132547     شکارسرا

0142542     شلمان

0132738     شولم

0132672     شهربیجار

0132455     شهرستان

0131338     شهرصنعتی/رشت

0182493     شهرک صنعتی/صومعه سرا

0132447     شیجان

0132345     شیخ علی بست

0132579     شیخ علی توسه

0142248     شیخ علی کلایه

0182374     شیخ محله/سیاه درویشان

0182488     شیخ نشین

0182436     شیرآباد

0132686     شیرکوه

0142496     صفرابسته

0182322     صومعه سرا

0132326     صیقلان ورزل

0182336     ضیابر

0132535     طارم سر

0182487     طاسکوه

0181329     طالب آباد

0182358     طاهرگوراب

0132334     طرازکوه

0142655     طول لات

0182552     عباس آباد

0132652     علی آباد

0182533     عنبران محله

0142538     فتیده

0131229     فخب

0132472     فخرآباد

0142326     فشتال

0132442     فشتکه

0132536     فشتم

0132342     فلکده

0132722     فومن

0142648     قاسم آباد/سفلی

0142636     قاسم آباد/علیا

0132588     قاضیان

0182447     قروق/جماکوه

0132733     قلعه رودخان

0142433     کارسیدان

0132758     کاس احمدان

0182536     کانرود

0181268     کپورچال

0142277     کتشال

0132443     کته سرولات

0142448     کته شصت

0132556     کتیک

0132344     کتیگر/آقاسیدشریف

0142265     کچلام

0142736     کرفستان

0182332     کسما

0132446     کلاچاه دوم

0142658     کلاچای/بی بالان

0132745     کلرم

0132627     کلشتر

0132698     کلیشم

0142452     کماچال

0132744     کمامردخ

0132796     کمساربزرگ

0132542     کنارسر

0132589     کنستان

0132522     کوچصفهان

0181225     کوچک محله

0182494     کوچکام

0182354     کوده/میانده

0142275     کورنده

0132764     کوزان

0142243     کوشال

0181428     کولیور

0142544     کومله

0142744     کویه علیا

0132553     کیاسرا

0142435     کیسم

0142454     کینچاه

0142735     گرکه رود

0132752     گشت

0132474     گفشه

0132746     گل افزان/کلده

0141328     گل رودبار

0142554     گل سفید

0182356     گلسر/قاضده

0132632     گنجه

0132753     گوراب پس

0182327     گوراب زرمیخ

0132756     گوراب لیشاوندان/تازآباد

0142499     گورابجوار

0132543     گورابسر

0132754     گوشلوندان

0132693     گوفل

0142447     گیلده

0132544     گیلوادشتان

0132585     گیله پرده سر

0142742     لات لیل

0132477     لاشک

0132799     لاقان/مردخه

0141     لاهیجان

0132775     لپوندان

0142487     لسکوکلایه

0132462     لشت نشا

0142653     لشکاجان

0142267     لفمجان

0142437     لفوت بالا/ماشک تهرانچی

0132454     لله کا

0142522     لنگرود

0142488     لوخ

0132642     لوشان

0142547     لوکلایه

0132742     لولمان فومن

0132545     لولمان کوچصفهان

0182554     لوندویل

0141257     لیالستان

0132473     لیچاه

0182458     لیسار

0182378     لیف شاگرد

0142536     لیلاکوه

0132478     لیموچاه

0182482     ماسال

0132757     ماسوله

0132736     ماکلوان

0142347     مالفجان

0132457     مبارک آباد

0182344     مرکیه

0142548     مریدان

0132546     مژده

0132794     مژدهه

0132789     ملسکام/خسروآباد

0132644     منجیل

0182484     میرمحله

0132678     ناش/نوده

0142274     ناصرکیاده

0142546     نالکیاشهر

0182496     ندامان

0182373     نرکستان

0132583     نشرودگل

0132683     نصفی

0132785     نصیرمحله

0142477     نقره ده

0142242     نوبیجارمحله

0182376     نوخاله اکبری

0132484     نوده لشت نشا

0132763     نوده مرخال

0132433     نوشر

0182352     نوکاشت

0182477     نوکنده

0132776     نهزوم

0142646     واجارگاه

0182498     وردم

0182357     ولدپشت مخ

0182532     ویرمونی

0182437     ویزنه

0132778     ویسه رود

0132453     ویشکا

0132576     ویشکاننک

0182422     هشتپر/تالش

0142732     هلوسرا

0182375     هندخاله

 

آذربایجان شرقی:

کدشهرستان نام شهرستان

0432423     آبریز

0427426     آبش احمد

04246853    آتش بیگ

0423227     آچاچی

0412275     آخولا

0412742     آخوندقشلاق

0412422     آذرشهر

0491257     آرالان

04116334    آرپادره سی

0424426     آرموداق

0422832     آروق

0427454     آس قدیم

04246825    آسایش

0424336     آشنار

04246733    آغ زیارت

04232745    آغ طورق

0471261     آغ کهریز

04217263    آغاجری

0492330     آغبلاغ جلفا

0427328     آغبلاغ سفلی

04227662    آغبلاغ علیا

04246773    آغبلاغ گورانلو

04246264    آغبلاغ مهمان

04246774    آغچه ریش

04312255    آغچه کند

0432325     آغچه کهل زمانی سراب

0422739     آغچه کهل مراغه

0422828     آغکندقره خضر

0422847     آغمنار

0431236     آغمیون

0427264     آق براز

0427455     آق درق

0412364     آق گنبد

0427349     آقابابافرامرزی

04245222    آقکند/کاغذکنان

04246844    آلاقیه

0432716     آلان

0432437     آلانق

0412734     آلقو

0422778     آلماچوان

0422638     آلمالو

0472251     آمستیجان

0412363     آمقان

0432521     آمندسراب

0472328     آمندشبستر

0424427     آوین/مسجدلو

0421742     آهق

0427536     ابراهیم سمیع

0431234     ابرغان سراب

0491232     ابرغان مرند

0427552     اجاق کندی

0431275     احمدآباد/سفلی

04275294    احمدآباد/کلیبر

04245224    احمدآباد/گروس

0426235     اذغان

0412368     اربط

0432513     اربطان سراب

0492231     اربطان مرند

0432724     اردلان

0431235     اردها

0432725     ارزنق

0427326     ارزیل

0491253     ارسی مرند

0492317     ارسی/هادیشهر

04246394    ارقنه

0427272     ارنان

0431224     اسبفروشان

04312474    اسبقران

04245226    استانجین

0427343     استمال

04116315    استیارتبریز

0432528     استیارسراب

0491288     اسدداغی

0431229     اسفستان

0412347     اسفنجان

0412272     اسفهلان

0427531     اسکانلوی علیا

0427446     اسکلو

0412349     اسکندان

0411632     اسکندر

0412322     اسکو

0431245     اسلام آباد

04327157    اسماعیل آباد

04114320    اسنجان

04217413    اشان

0492311     اشتبین

0432432     اشتلق علیا

0421756     اصفهانجیق

0492327     افشارمرند

04232752    افشارمیانه

0432511     افشردی

0426242     افیل

0424642     اکوزگنبدی

0421761     اکیس

0432441     اکین آباد

0426238     اللو

04722465    الماس

04244313    النجارق

04112525    الوارسفلی

04112527    الوارعلیا

0412431     الوانق

0431266     امام چائی

0412441     امیردیزج

0471257     امیرزکریا

0491219     انامق

0432424     انباردان

04274684    انباستیق

0426256     انجرد

0472337     اندبیل

0431242     اندراب

04273353    اندرگان/ارسباران

04114321    انرجان

0427366     اوان

04246775    اورتاسو

0427463     اوزی

0424637     اوشندل

0431239     اوغان

0427461     اولی قشلاق

04112573    اولی کندی

0427347     اولیق

0424424     اونلیق

0426222     اهر

0431267     ایده لو

0422857     ایده لوی بزرگ

0432435     ایرانق

04275544    ایری بوجاق

0492314     ایری سفلی

0427339     ایری علیا

0424423     ایشلق

04246762    ایشلق کندی

04273376    ایشیقلو

0432721     ایل باغی

0427453     ایل یوردی

0412332     ایلخچی

04246763    ایمشجه

0427267     اینجار

0432719     ایوق

0472343     ایوند

0411269     باباباغی

04262924    باباجان

0422858     باباکلک

0491281     بابره سفلی

04246784    بابونه سفلی

0412264     بارانلو

04246778    بارگاه

0492228     باروج

0432619     باروق

0412232     باسمنج

0432324     باشکندی

04232743    باشماق میانه

04246266    باشماق هشترود

0432447     باشیزاوجان

0411431     باغ معروف/کجاآباد

0472344     باغ وزیر

04245225    باغجغازعلیا

04244253    بالسین

04244226    باللوجه

04262934    باللی قشلاق

0412348     باویل علیاسفلی

0424643     بایقراکوه

0422834     بایقوت

0432634     بخشایش

0432726     برآغوش

04245227    برانقار

04243228    برزلیق

04232282    برنلیق

04246416    بزوجیق

0432412     بستان آباد

0427527     بسطاملو

04246854    بسیط

0427428     بشاب

04243229    بقرآباد

04273373    بکرآباد

04232452    بلان لیق

0424339     بلفه تیمور

0422733     بلوک آباد

0412722     بناب تبریز

0492222     بناب مرند

0472216     بندر/شرفخانه

0432438     بنه کهل

0471228     بنیس

0412369     بوراچارلو

0422639     بوکت

0491235     بهرام

0431232     بهرمان

0426296     بهل

04245264    بهمن آباد

0421747     بهنق

04243316    بیات سفلی

0422781     بیانلوجه

0431237     بیجند

04116316    بیرق

04246393    بیک کندی

0471233     بیگجه خاتون

0432515     بیلوردی

0432637     پارام

04246843    پاشابیگ

0422752     پالچقلو

04232722    پاوارس

0472336     پایانه

0472331     پردول

04232373    پورسخلو

0491245     پیام

0491264     پیربالا

0412446     پیرچوپان

0432448     پیشیکلو

0427431     پیغام

0427532     تاتارعلیا

0422835     تازه قلعه

0491242     تازه کندآخوند

0432326     تازه کندپناهی

0412268     تازه کندتبریز

0412735     تازه کندچلقائی

0431268     تازه کندسراب

0421724     تازه کندسفلی

04217412    تازه کندقشلاق

0427542     تازه کندوینق

0411     تبریز

0422845     تپه اسماعیل آباد

0412371     تپه قندیلو

0422645     تجرق مراغه

0424434     تجرق میانه

04246782    تخت سفلی

0427353     تخمدل

0472348     ترپ

04244222    ترک

04243220    ترکمن چای

0432449     ترکه داری

04722462    تسوج/دیزج شیخ مرجان

0431249     تکلدان

04246855    توپ آغاج

0472259     توپچی

04232264    توپقره

0412748     توتاخانه

0422836     تورچی

04323122    تیکمه داش

0472238     تیل

0427329     جاجان

0432439     جان بهان

0427522     جانانلو

0432533     جانقور

0432531     جغناب

0431254     جلده باخان

0492302     جلفا

0432728     جمال آباد

0491258     جواش

0422635     جوان قلعه

04273543    جوشین

0432431     جوقان کوچک

0431255     جهیزدان

0422773     جیران سفلی

0432522     جیغه

04116318    چاوان

0427442     چای کندی اهر

0432527     چای کندی سراب

0422785     چبینلو

0412747     چپقلو

04232283    چتاب علیا/سفلی

04912413    چرچر

0432425     چرزه خون

0423235     چرکنلو

0431251     چرلو

0432317     چرم خوران

04244252    چرن

04244385    چشمه کش

0472239     چشمه کنان

0422753     چگان

04232457    چلاقلو

0422749     چلان سفلی

0422787     چلان علیا

0427379     چلناب

0422641     چنار

0421789     چوان سفلی

0421782     چوان علیا

0421788     چوانباغ

0432532     چوبانلار

0426239     چول قشلاقی

04312476    چوللو

0431244     چه گوش

0422647     چهاربرود

0472252     چهرگان

0427273     چیناب

04244463    حاج یوسفلوی علیا

0432426     حاجی آقا

04246712    حاجی کندی

0427371     حاجی لار

0432332     حافظ

04227592    حبش

0427435     حدادان/آتی کندی

04246263    حسن کندی رود

0422848     حسین آباد

0424334     حلمسی

0422642     حوری

0427269     حوری درق

04275383    حیدرکانلو

04243312    خاتون آباد

0412365     خاصبان

0432723     خاکی

0427447     خالان

0472234     خامنه/دریان

0427274     خان کندی

0412448     خانقاه تبریز

0432631     خانقاه سراب

0421754     خانقاه مراغه

04244293    خانقاه میانه

04127295    خانه برق جدید

04127298    خانه برق قدیم

0422727     خراجو

04

/ 0 نظر / 71 بازدید